Home / Các Bài Viết

Các Bài Viết

Các Bài Viết

Chị

Thương tặng chị Tâm. Cả giáo xứ này không ai là không biết đến chị. Người ta biết đến chị với vai trò là người lèo lái con thuyền Giáo Lý Viên trong suốt nhiều năm. Có người bảo: “Chà, oai nhỉ làm trưởng Giáo Lý Viên cơ đấy. Thế ...

Xem thêm

NGUỒN GỐC TỘI LỖI

Vũ khí mạnh nhất để chống lại tội dâm dục là đức khiêm nhường. Các dạng tư tưởng hành vi tội lỗi có nguyên nhân sâu xa. Nếu chúng ta muốn chấm dứt hậu quả xấu xa, chúng ta phải tấn công vào nguồn gốc của nó: Nhổ cỏ phải ...

Xem thêm

Trọn bài diễn văn của Phó Tổng Thống Pence, trong đó ông suy nghĩ về nền dưỡng dục Công Giáo trước đây của ông

Như đã loan tin, ngày 6 tháng 6 vừa qua, tại Buổi Cầu Nguyện Công Giáo Toàn Quốc lúc Ăn Sáng, Phó Tổng Thống Mike Pence đã đọc một bài diễn văn, chủ yếu nói tới chính sách thân tôn giáo, nhất là Kitô Giáo của chính phủ Trump. Nhân ...

Xem thêm