Home / Giới Thiệu / Các Nữ Tu

Các Nữ Tu

Giáo xứ chân thành ghi nhớ công lao của 3 nữ tu đã và đang chăm lo, phục vụ giáo xứ liên tục gần 40 năm:

 1. NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 

Sinh năm 1933

Tiên khấn ngày 17/7/1957

Vĩnh khấn ngày  24/6/1972

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Xóm Mới. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 

 1. NỮ TU MARIA PHẠM THỊ CAO

Sinh năm 1936

Tiên khấn ngày  17/7/1957

Vĩnh khấn ngày   24/6/1972

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Xóm Mới. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 

 1. NỮ TU  MARIA ĐẶNG THỊ THỌ

Sinh năm  1946

Tiên khấn ngày  23/6/1973

Vĩnh khấn ngày  24/6/1981

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Xóm Mới. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 

DANH SÁCH CÁC NỮ TU TRƯỞNG THÀNH TỪ GIÁO XỨ:

 1. NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

Sinh năm 1967

Tiên khấn ngày 24/6/1993

Vĩnh khấn ngày 27/6/1998

Ông cố : Gioan Kim Nguyễn Hữu Lạng (đã về với Chúa)

Bà cố : Maria Nguyễn thị Lái (đã về với Chúa)

Hiện nay đang phục vụ tại Cộng đoàn Anna, Giáo xứ Chính tòa Xuân Lộc

 1. NỮ TU ROSA MARIA BÙI THỊ THANH THÚY sinh năm 1974

Tiên khấn ngày 28/6/1997

Vĩnh khấn ngày 26/6/2003

Ông cố : Giuse Bùi Đình Thành (đã về với Chúa)

Bà cố : Maria Nguyễn Thị Nhạn

Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Xóm mới. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

 1. NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN sinh năm 1969

Tiên khấn ngày 24/6/1993

Vĩnh khấn ngày 27/6/1998

Ông cố : Anrê Nguyễn Văn Hoàn

Bà cố :  Maria Trần Thị Điểu

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Tân Quy. Giáo xứ Tân Quy

 

 1. NỮ TU MARIA ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH sinh năm 1971

Tiên khấn ngày 24/6/1993   Vĩnh khấn ngày 27/6/1998

Ông cố : Vincentê Đặng Văn Ngư (đã về với Chúa)

Bà cố :  Maria Nguyễn Thị Mỹ

Hiện là Tổng Thư ký Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 

 

 1. NỮ TU MARIA HOÀNG THỊ MINH TRÍ sinh năm 1982

Tiên khấn ngày 9/5/2007

Ông cố : Giuse Hoàng Văn Đông

Bà cố :  Maria Giang Thị Tuyết  (đã về với Chúa)

Hiện đang phục vụ tại Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

 1. NỮ TU MARIA TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG sinh năm 1965

Tiên khấn ngày

Vĩnh khấn ngày

Ông cố : Phêrô Trần Đức Huân

Bà cố :  Maria Đỗ Thị Sính

Hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đồng Tiến

 1. NỮ TU TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THANH TRÂM sinh năm 1972

Tiên khấn ngày   16/6/2007

Ông cố : Giuse Nguyễn Văn Tế

Bà cố :  Maria Phạm Thị Giao

Hiện đang phục vụ tại giáo xứ Tân Hiệp Long Thành

 1. NỮ TU ANNA ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT sinh năm 1962

Tiên khấn  31/5/1985

Vĩnh khấn  14/6/1991

Ông cố : Anphongsô Đỗ Bá Trác (đã về với Chúa)

Bà cố : Anna Nguyễn Thị Tranh (đã về với Chúa)

Hiện đang phục vụ tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 

Danh sách các nữ tu đã phục vụ tại

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

(Gồm 44 nữ tu, trong 53 lượt đến phục vụ)

TT Tên Thánh Họ Tên Ngày Sinh Năm Đến Năm Rời
2 Anna Nguyễn Thị Nhường 07/06/1933 1973
3 Maria Đặng Thị Thọ 08/04/1946 1973
4 Madalena Phạm Thị Thuẫn 09/04/1924 1975 1980
5 Maria Phạm Thị Cao 10/10/1936 1975
6 Maria Huỳnh Phương Mai 27/11/1967 1992 1993
7 Elisabeth Lê Thị Ngọc Vân 16/04/1959 1993 1995
8 Maria Đào Thị Thu 27/08/1953 1995 1996
9 Matta Trần Thị Thùy Quyên 20/01/1973 1996 1997
10 Maria Nguyễn Thị Thuận 24/03/1957 1996 1997
11 Maria Nguyễn Thị Phương Liên 12/01/1969 1997 1998
12 Maria Nguyễn Thị Lan Anh 01/07/1977 1998 1999
13 Maria Nguyễn Thị Phương Liên 12/01/1969 1998 2000
14 Lucia Trần Thị Thu Hiền 23/05/1971 1998 2000
15 Teresa Trần Thị Hoàng 24/04/1949 1999 2002
16 Anna Nguyễn Thị Nhung 10/04/1973 1999 2000
17 Maria Nguyễn Thị Diệu Huyền 02/04/1971 1999 2000
18 Elisabeth Trần Thị Lệ Xuân 01/07/1966 1999 2001

 

 

 

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Hội nghị liên tôn lần thứ năm tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn

Nhận được thư mời của Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc- đặc trách ban mục ...